Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
ZAWIADOMIENIE
news.jpg

Działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień:

29 maj 2023r. (tj. poniedziałek), godz. 17:30

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Matejki 8

Proponowany porządek obrad:

1. Odczytanie listy pełnomocnictw w zakresie reprezentowania członka Spółdzielni.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wybór prezydium Zgromadzenia: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022r. - podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r. - podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022r.
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.
b) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2022r. - podjęcie uchwały.
13. Zbycie działek - z podziału działki nr 540/17, Dąbrowa Tamowska-miasto, obręb Ruda - podjęcie uchwał.
a) działka nr 540/18 - zbycie na rzecz Skarbu Państwa, w związku z jej użytkowaniem,
b) działka nr 540/20 - zbycie na rzecz Gminy Dąbrowa Tarnowska, w związku z jej użytkowaniem.
14. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych - podjęcie uchwały.
15. Wolne wnioski, dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PROKURENT
inż. Stanisław Ryczek

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Dąbrowa Tarnowska, dnia 05.05.2023r.


MATERIAŁY:
 • ZAWIADOMIENIE
 • PEŁNOMOCNICTWO DO ZASTĘPSTWA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI NA WZCS
 • PORZĄDEK OBRAD
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 29.05.2023 R.
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2022
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2022
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA 2022 R.

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie