Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

data publikacji: 03-02-2022
news.jpg Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości prowadzenia korespondencji ze Spółdzielnią drogą elektroniczną, co umożliwi otrzymywanie wszelkich pism na podany przez Państwa adres e-mail.
Takie rozwiązanie będzie dla wielu z Państwa nie tylko wygodne, ale także w obecnym czasie stanowi bezpieczniejszą formę kontaktu.

Wszystkie osoby, które chcą otrzymywać korespondencję ze Spółdzielni za pomocą poczty elektronicznej, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia, podpisanie go i przekazanie do Spółdzielni:
- osobiście,
- pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
- e-mailem, z załączonym skanem wypełnionego oświadczenia na adres: czynszsmdt@wp.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej


ZAŁĄCZNIK
- OŚWIADCZENIE (w formacie ".pdf")

data publikacji: 22-12-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 22.12.2021 r.


PODAJ ODCZYT WODY

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną SARS CoV-2 odczyty liczników należy dokonać samodzielnie i podać do biura Spółdzielni.

Odczyty należy dokonać samodzielnie wybierając jedną z poniższych form:
1. Zgłosić telefonicznie:
biuro SM - tel. 14 655-93-48, 14 655-93-63, wew. 14 – Dział GZM.
                 tel. kom. 604-276-889.
2. Wysłać sms-em: tel. kom. 604-276-889 lub e-mail: smdt1@wp.pl.
3. Przekazać karteczkę z odczytem osobie sprzątającej lub do biura SM.
4. W razie problemu z poprawnym odczytem prosimy o kontakt z biurem
lub konserwatorami SM: 600-159-245, 600-803-424, 535-068-568.


UWAGA!!!


Odczyty prosimy dokonać samodzielnie i podać do dnia: 31.12.2021 r.

ADMINISTRACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

data publikacji: 08-11-2021
news.jpg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiejdziałając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2021 z dnia 22.10.2021r. oraz art. 36 § 9-12 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648. z późn. zm. ) uprzejmie zawiadamia, że w dniu:

29 listopada 2021r. (tj. poniedziałek) od godz. 11.00 do godz. 18.00

W CENTRUM OSIEDLOWYM (siedziba Spółdzielni), ul. Spadowa 8

odbędzie się podjęcie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
4. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
5. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Podjęcie Uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania.

Czytaj dalej >>

data publikacji: 02-11-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn. 11.10.2021 r.

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa Tarnowska


Przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony

I. Przedmiot przetargu:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej przy ul. Jagiellońska 2
- cz. użytkowa o pow. 109,00 m2,(w tym pomieszczenie socjalno-sanitarne),
- cz. magazynowa 24,20 m2,
- dodatkowe drugie wejście od zaplecza (parking dostępny na czas dostawy).

Czytaj dalej >>

data publikacji: 03-09-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 31.08.2021 r.

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa Tarnowska


Przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony

I. Przedmiot przetargu:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej przy ul. Jagiellońska 2
- cz. użytkowa o pow. 109,00 m2,(w tym pomieszczenie socjalno-sanitarne),
- cz. magazynowa 24,20 m2,
- dodatkowe drugie wejście od zaplecza (parking dostępny na czas dostawy).

Czytaj dalej >>

data publikacji: 21-06-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 21.06.2021 r.


PODAJ ODCZYT WODY

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną SARS CoV-2 odczyty liczników należy dokonać samodzielnie i podać do biura Spółdzielni.

Odczyty należy dokonać samodzielnie wybierając jedną z poniższych form:
1. Zgłosić telefonicznie:
biuro SM - tel. 14 655-93-48, 14 655-93-63, wew. 14 – Dział GZM.
                 tel. kom. 604-276-889.
2. Wysłać sms-em: tel. kom. 604-276-889 lub e-mail: smdt1@wp.pl.
3. Przekazać karteczkę z odczytem osobie sprzątającej lub do biura SM.


UWAGA!!!


Odczyty prosimy dokonać samodzielnie i podać do dnia: 25.06.2021 r.

ADMINISTRACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

data publikacji: 31-03-2021
Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2021

data publikacji: 14-01-2021
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 11.01.2021r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Kompleksowy remont płyt balkonowych wraz z sufitem w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
1. Szacowana ilość balkonów: 60 szt.
2. Dokładna ilość wszystkich balkonów zostanie ustalona w trakcie po indywidualnych oględzinach budynków.
3. Wymiary balkonów:
- balkon zwykły: 220 cm x 80 cm
- loggia: 520 cm x 105 cm
4. Wykonanie nowej nawierzchni posadzki płyty balkonowej.
5. Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej i malowanie sufitu balkonu jeśli to będzie konieczne.
6. Należy podać technologię, rodzaj zastosowanych materiałów i kosztorys za 1 szt. balkonu

Termin realizacji zamówienia: w roku 2021.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

"Kompleksowy remont płyt balkonowych wraz z sufitem w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o&nbs;wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających remont,
c) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania,
d) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
e) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
f) zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.
4. Informacja o wyborze oferentów zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

<< Nowsze 1 2 3 4 5 ... 52 53 54 Starsze >>

Powered by CuteNews 1.4.5 CutePHP.

 
 
Przetargi

Bezpieczeństwo na osiedlu

VADEMECUM MIESZKAŃCA


Efektywniej zachowaj energię


Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania

Segregacja odpadów komunalnych

Artykuły

Posprzątaj po swoim psie!

Ważne numery telefonów
Ogólny Numer Ratunkowy
   - 112

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne
   - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Wodociągi Dąbrowa Tarn.
   - 14 642-28-50

MPK Sp. z o.o.
   - 14 642 27 64

galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie