Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

data publikacji: 02-11-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn. 11.10.2021 r.

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa Tarnowska


Przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony

I. Przedmiot przetargu:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej przy ul. Jagiellońska 2
- cz. użytkowa o pow. 109,00 m2,(w tym pomieszczenie socjalno-sanitarne),
- cz. magazynowa 24,20 m2,
- dodatkowe drugie wejście od zaplecza (parking dostępny na czas dostawy).

Czytaj dalej >>

data publikacji: 03-09-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 31.08.2021 r.

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa Tarnowska


Przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony

I. Przedmiot przetargu:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej przy ul. Jagiellońska 2
- cz. użytkowa o pow. 109,00 m2,(w tym pomieszczenie socjalno-sanitarne),
- cz. magazynowa 24,20 m2,
- dodatkowe drugie wejście od zaplecza (parking dostępny na czas dostawy).

Czytaj dalej >>

data publikacji: 21-06-2021
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 21.06.2021 r.


PODAJ ODCZYT WODY

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną SARS CoV-2 odczyty liczników należy dokonać samodzielnie i podać do biura Spółdzielni.

Odczyty należy dokonać samodzielnie wybierając jedną z poniższych form:
1. Zgłosić telefonicznie:
biuro SM - tel. 14 655-93-48, 14 655-93-63, wew. 14 – Dział GZM.
                 tel. kom. 604-276-889.
2. Wysłać sms-em: tel. kom. 604-276-889 lub e-mail: smdt1@wp.pl.
3. Przekazać karteczkę z odczytem osobie sprzątającej lub do biura SM.


UWAGA!!!


Odczyty prosimy dokonać samodzielnie i podać do dnia: 25.06.2021 r.

ADMINISTRACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

data publikacji: 31-03-2021
Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2021

data publikacji: 14-01-2021
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 11.01.2021r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Kompleksowy remont płyt balkonowych wraz z sufitem w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
1. Szacowana ilość balkonów: 60 szt.
2. Dokładna ilość wszystkich balkonów zostanie ustalona w trakcie po indywidualnych oględzinach budynków.
3. Wymiary balkonów:
- balkon zwykły: 220 cm x 80 cm
- loggia: 520 cm x 105 cm
4. Wykonanie nowej nawierzchni posadzki płyty balkonowej.
5. Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej i malowanie sufitu balkonu jeśli to będzie konieczne.
6. Należy podać technologię, rodzaj zastosowanych materiałów i kosztorys za 1 szt. balkonu

Termin realizacji zamówienia: w roku 2021.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

"Kompleksowy remont płyt balkonowych wraz z sufitem w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o&nbs;wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających remont,
c) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania,
d) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
e) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
f) zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.
4. Informacja o wyborze oferentów zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 28-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 28.12.2020r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
1. Zgodny z Art. 62 Prawa budowlanego.
2. Szczegółowy zakres obejmuje następujący rodzaj prac:
- przegląd przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
- przegląd przewodów wentylacyjnych i spalinowych w kotłowniach,
- czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowniach 2 razy w roku,
- czyszczenie przewodów spalinowych w mieszkaniach 2 razy w roku,
- czyszczenie przewodów wentylacyjnych,
- czyszczenie przykanalików,
w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej wg wykazu budynków (załącznik nr 1),
3. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli oraz odnieść się do nich w nowych protokołach.
4. Do wykonanych przeglądów w sytuacjach nie jasnych należy dołączyć dokumentacje zdjęciową ze wskazanych usterek.
5. Okresowe przeglądy instalacji gazowych oraz) są wykonywane w innych niezależnych terminach na które organizowane są odrębne postępowania przetargowe.
6. Zawarcie Umowy oddzielnie ze Spółdzielnią i Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Termin realizacji zamówienia: rok 2021.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

"Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1 . Ofertę należy złożyć indywidualnie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (załącznik nr 1 - Wykaz budynków) korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 2 - Formularz ofertowy).

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających przeglądu,
c) uprawnienia,
d) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania,
e) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
f) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
g) zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.
6. Informacja o wyborze oferentów' zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ BUDYNKÓW (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 22-12-2020
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dnia 22.12.2020 r.


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,
że 24.12.2020 r. będzie
czynna do godz. 12:00.
Za wszelkie utrudnienia z tym
związane przepraszamy.

Telefon alarmowy do konserwatora:
Nr 1. 600-803-424

ADMINISTRACJA
Spółdzielni Mieszkaniowej

Załączniki:
- TREŚĆ KOMUNIKATU (w formacie ".pdf")

data publikacji: 21-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dnia 10.12.2020r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Przeprowadzenie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac:
I . Podstawa prawna: Art. 62 Prawa budowlanego.
2. Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
polegającej na:
=> badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli oraz odnieść się do nich w nowych protokołach.
4. Do wykonanych przeglądów w sytuacjach nie jasnych należy dołączyć dokumentacje zdjęciową ze wskazanych usterek.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Szczegółowy opis i zakres prac precyzować będzie umowa.
7. Zawarcie Umowy oddzielnie ze Spółdzielnią i Wspólnotami Mieszkaniowymi

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021 r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

" Przeprowadzenie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę
stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć indywidualnie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (załącznik nr 1 - Wykaz
budynków) korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 2 - Formularz ofertowy).
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających przeglądu.
c) uprawnienia
d) wykaz, przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania.
e) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
f) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
g) zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.

6. Informacja o wyborze oferentów' zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ BUDYNKÓW (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 21-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dnia 18.12.2020r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Wykonanie i montaż nasad kominowych na kanałach wentylacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
Wykonanie i montaż izolowanych termicznie nasad kominowych na budynkach:

- ul. Sikorskiego 1 - 22 szt.
- ul. Sikorskiego 2-17 szt.
- os. West 1 - 14 szt. w tym: 14 szt. 3-kanałowe
- os. West 2-18 szt. w tym: 18 szt. 3-kanałowe
- os. West 3-13 szt. w tym: 13 szt. okrągłe-wielokanałowe
- os. West 7-18 szt. w tym: 18 szt. 3-kanałowe
- os. West 8-24 szt. w tym: 16 szt. 3-kanałowe, 8 szt. 2-kanałowe
- os. West 9-18 szt. w tym: 16 szt. 3-kanałowe, 2 szt. 2-kanałowe
- os. West 10-11 szt. w tym: 8 szt. 3-kanałowe, 3 szt. 2-kanałowe

Technologia wykonania nasad:

- izolacja wierzchniej części nasad kominów wentylacyjnych z wełny mineralnej,
- płaszcz zewnętrzny ochronny z blachy akryl-brąz RAL 8017,
- nowy daszek-deflektor

Termin realizacji zamówienia: rok 2021 r.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

" Wykonanie i montaż nasad kominowych na kanałach wentylacji budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę
stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego - załącznik nr I .

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających przeglądu,
c) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu
przedmiotowego zadania.
d) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
e) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
f) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 2.

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.

6. Informacja o wyborze oferentów' zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAPARAFOWANY WZÓR UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

<< Nowsze 1 2 3 4 5 ... 51 52 53 Starsze >>

Powered by CuteNews 1.4.5 CutePHP.

 
 
Przetargi

Bezpieczeństwo na osiedlu

VADEMECUM MIESZKAŃCA


Efektywniej zachowaj energię


Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania

Segregacja odpadów komunalnych

Artykuły

Posprzątaj po swoim psie!

Ważne numery telefonów
Ogólny Numer Ratunkowy
   - 112

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne
   - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Wodociągi Dąbrowa Tarn.
   - 14 642-28-50

MPK Sp. z o.o.
   - 14 642 27 64

galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie