Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
o podjęciu na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia
data publikacji: 08-11-2021
news.jpgZAWIADOMIENIE
o podjęciu na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiejdziałając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2021 z dnia 22.10.2021r. oraz art. 36 § 9-12 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648. z późn. zm. ) uprzejmie zawiadamia, że w dniu:

29 listopada 2021r. (tj. poniedziałek) od godz. 11.00 do godz. 18.00

W CENTRUM OSIEDLOWYM (siedziba Spółdzielni), ul. Spadowa 8

odbędzie się podjęcie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
4. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
5. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Podjęcie Uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania.

Zarząd powoła Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie wybranych uchwał Walnego Zgromadzenia, której zadaniem będzie:
a) wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym
b) odbieranie udzielonych pełnomocnictw,
c) sprawowanie nadzoru nad głosowaniem,
d) policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania,
e) sporządzenie protokołu.

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać pisemnie swoje kandydatury na członka w/w Komisji. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z prywatnym adresem zwrotnym oraz nr tel. i dopiskiem "Kandydatura na członka Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 29 listopada 2021 r. ”, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 15.00 na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Liczba członków Spółdzielni w w/w Komisji jest ograniczona do trzech osób. W przypadku większej ilości zgłoszeń osoby do komisji zostaną wyłonione poprzez losowanie.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia wydawane będą przez członków Komisji w dniu głosowania, tj. 29.11.2021r. w biurze Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo pełnomocnika członka Spółdzielni musi zostać złożone zgodnie ze „Wzorem pełnomocnictwa ” (dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie Spółdzielni).

Głosowanie odbędzie się na karcie do głosowania ze wskazanymi uchwałami poprzez postawienie znaku „X ” w kolumnie: „za ”, „przeciw ” lub „wstrzymuję się ”, przy każdej nazwie Uchwały. Karty do głosowania będą wrzucane przez członków Spółdzielni do zapieczętowanej urny. Po zakończonym głosowaniu urna zostanie komisyjnie otwarta i nastąpi przeliczenie głosów. Z w/w czynności zostanie sporządzony protokół.

W czasie głosowania, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią, istnieje obligatoryjny obowiązek zakrywania ust i nosa (założenie maseczki) oraz dezynfekcji rąk.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania finansowe i projekty uchwał, które będą przedmiotem głosowania są udostępnione na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl oraz wyłożone w sekretariacie Spółdzielni, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu 14 655 93 48 wewn. 11.

UWAGA!!! Walne Zgromadzenie w tradycyjnej formie zostanie zorganizowane niezwłocznie po ustaniu stanu epidemii.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

PROKURENT
inż. Stanisław Ryczek


Dąbrowa Tarnowska, dnia 05.11.2021r.

MATERIAŁY:
 • ZAWIADOMIENIE
 • PEŁNOMOCNICTWO DO ZASTĘPOWANIA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI NA PISEMNYM GŁOSOWANIU NAD UCHWAŁAMI WZ
 • PROJEKTY UCHWAŁ
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA 2019 ROK
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA 2020 ROK


[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie