Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Zaproszenie do składania ofert
Przetarg nieograniczony
// Nie podlega przepisom Ustawy
- Prawo zamówień publicznych //
data publikacji: 31-08-2022
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 18.08.2022 r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Kapitalny remont ścian i czap kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Westerplatte 4 i Westerplatte 6 w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedstawioną ofertą, w szczególności:

a) Ilość kominów: 18 szt.,
b) Remont ścian trzonów kominów poprzez zrzucenie luźnych elementów i uzupełnienie ubytków: 56 m2.
c) Ocieplenie ścian kominów styropianem wraz z wykończeniem obróbką na gładko + farba elewacyjna.
d) Czapy kominowe - wykonanie okucia brzegów czap blachą powlekaną dwustronnie, pozostałą powierzchnię wykończyć papą lub innym materiałem wodoszczelnym: ok. 20 m2.
e) Otwory wentylacyjne - kratki na otwory wentylacyjne wykonać w sposób umożliwiający swobodne otwieranie przy przeglądach kominiarskich tj. zbiorcza ramka na otwory, uchylna do góry.

Koszty zakupu wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: do 05 wrzesień 2022 r.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania max do 30 listopad 2022r.
3. Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Wymagany min. okres gwarancji na wykonane roboty to 5 lat.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Do oferty należy załączyć:
- przedmiar robót / kosztorys ofertowy,
- wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania bądź trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
- kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
- zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.
6. Informacja o wyborze oferentów zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT(w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie