Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

OGŁOSZENIE O PRACĘ
data publikacji: 12-09-2022
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska ,dnia 12.09.2022r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO
Główny Księgowy

Nazwa i adres jednostki:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

I. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: Główny Księgowy.
2. Miejsce wykonywania pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8.
3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę - 1/2 etatu (5 dni w tygodniu).

II. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość i finanse.
6. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
7. Znajomość zasad księgowości, zagadnień przepisów podatkowych, placowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
8. Znajomość ustawy ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku VAT, ustawa o podatku CIT, ustawa o ZFŚS, ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
9. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
10. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, znajomość płatnika - ZUS, systemy bankowości elektronicznej, programu finansowo-księgowego i płac ZSI UNISOFT.
11. Posiadanie umiejętności rocznego sporządzania sprawozdania finansowego, deklaracji VAT, CIT. PIT. podatek od nieruchomości, sprawozdania statystyczne GUS. tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office i programów biurowych.
2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
4. Umiejętność współpracy w zespole.
5. Mile widziana znajomość specyfiki pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) oraz list motywacyjny.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia.

3. Dokumenty w szczególności świadectwa pracy potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. kserokopii dokumentów.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracy jest złożenie pisemnej oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w godzinach od 8:00 - 15:00 w sekretariacie Spółdzielni. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy” - nie otwierać !!!

2. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.


VI. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będą między innymi:
- tematy dotyczące funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych,
- koncepcja przyszłej pracy na stanowisku głównego Księgowego,
- znajomość aktualnego Statutu Spółdzielni i innych zagadnień Spółdzielni,
- inne sprawy będące w zainteresowaniu Prezesa Zarządu Spółdzielni.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Oferty kandydatów złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.
4. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę na 1/2 etatu (pierwsza umowa na okres próbny 3 m-ce).

Niezgloszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyina uznane zostanie za rezygnacje z udziału ir rekrutacji na stanowisko pracy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydata w każdym czasie trwania rekrutacji, bez podania przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Sekretariat lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63. e-mail: smdt1@wp.pl .

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRACĘ(w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie